Make your own free website on Tripod.com
  โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วโรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว
                                            
 
 
     คำขวัญของโรงเรียน :                  วิชาการเด่น เน้นเอกลักษณ์ไทย ใฝ่คุณธรรม นำประชาธิปไตย
            


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


     

        ผลงานนักเรียน


             สถิตการเข้าชม

stat counter

 
 


 
 
                      เกี่ยวกับโรงเรียนของเรา

ประวัติความเป็นมา   วิสัยทัศน์      พันธกิจ    เป้าประสงค์  


ประวัติความเป็นมา
        

           

พันธกิจ

  1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น
  2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง
  3. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี

         ท้องถิ่น

  1. ตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปะและวัฒน

         ธรรมไทย

  1. ปลูกฝังการดูแลสุขภาพอนามัย  ของตนเองละครอบครัว
  2. มีความภาคภูมิใจ  ในความเป็นไทย  และรักผืนแผ่นดินไทย

                                     

 ปรัชญาของโรงเรียน
พัฒนาการศึกษา ส่งเสริมภูมิปัญญา รู้ค่าสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาสังคม

 

                                                              คำขวัญโรงเรียน
วิชาการเด่น  เน้นเอกลักษณ์ไทย  ใฝ่คุณธรรม นำประชาธิปไตย

 

                                                                 กลับหน้าหลัก