Make your own free website on Tripod.com
โฆะพะโด๊ะ    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5


 
     คำขวัญของโรงเรียน :                  วิชาการเด่น เน้นเอกลักษณ์ไทย ใฝ่คุณธรรม นำประชาธิปไตย
            


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


     

        ผลงานนักเรียน


             สถิตการเข้าชม

stat counter

 
 


 
 
                      เกี่ยวกับโรงเรียนของเรา

ประวัติความเป็นมา   วิสัยทัศน์      พันธกิจ    เป้าประสงค์  


ประวัติความเป็นมา
        

                                                   วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว  จัดการศึกษาให้นักเรียนมีทักษะการใช้
ภาษาไทย  อ่านออก เขียนได้  มีทักษะทางคณิตศาสตร์  คิดคำนวณ  บวก ลบ
คูณ หาร  มีสุขภาพอนามัยที่ถูกสุขลักษณะ  เห็นคุณค่าของป่าไม้  ต้นน้ำลำ
ธารและสิ่งแวดล้อม  ภาคภูมิใจในความเป็นไทย  รักผืนแผ่นดินไทย  ดำรง
ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

 

                                                                 หน้าต่อไป