Make your own free website on Tripod.com
โฆะพะโด๊ะ    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5


 
     คำขวัญของโรงเรียน :                  วิชาการเด่น เน้นเอกลักษณ์ไทย ใฝ่คุณธรรม นำประชาธิปไตย
            


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


     

        ผลงานนักเรียน


             สถิตการเข้าชม

stat counter

 
 


 
 
                      เกี่ยวกับโรงเรียนของเรา

ประวัติความเป็นมา   วิสัยทัศน์      พันธกิจ    เป้าประสงค์  


ประวัติความเป็นมา
        

         

                                 

นักเรียนในเขตบริการจึงเป็นประชากรทั้งจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดตาก 
                                  ซึ่งเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยงทั้งหมด
                                  สภาพภูมิประเทศที่ตั้งของโรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วตั้งอยู่ในถิ่นทุรกัน
                                  ดาร  บนภูเขาสูงโดยห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ทางทิศใต้ระยะทาง307 กิโลเมตร
                                  ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ระยะทาง213 กิโลเมตร
                                  ห่างจากอำเภออมก๋อย 136 กิโลเมตรห่างจากตำบลแม่ตื่น 58 กิโลเมตร  การเดิน
                                  ทางจากตำบลแม่ตื่นเป็นไปด้วยความยากลำบาก  ถนนเป็นถนนดินขุดและทาง
                                  เดินเท้า  ถนนเป็นเป็นหลุมเป็นบ่อ ร่องน้ำลึกทางลื่นลาดชัน  การคมนาคมไม่
                                  สะดวกทุกฤดูกาล  โดยเฉพาะฤดูฝนต้องเดินเท้าเป็นระยะทาง   28 กิโลเมตร
                                  ปีการศึกษา 2544 นายภูษิต  จันทะมัย  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ตั้ง
                                  แต่วันที่ 1 มิถุนายน 2544 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2545  ได้มีการก่อสร้างอาคาร
                                  พักนอนแบบบ้านเล็กในป่าใหญ่จำนวน 3 หลังห้องส้วมแบบ สปช.601/26
                                  ขนาด 4 ที่นั่ง 1 หลัง
                                  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว  เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น
                                  อนุบาล 1ถึงชั้น  ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนายสุรเชษฐ์  ชัยชาญ ดำรง
                                  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว  มีข้าราชการครู 5 คน  พนักงาน 
                                  ราชการ 1 คน  นักเรียนทั้งหมด132 คน

                            หน้าต่อไป