Make your own free website on Tripod.com
banner01banner02banner03banner04  

ขาว
 
 
คำขวัญของโรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว  :  วิชาการเด่น  เน้นเอกลักษณ์ไทย   ใฝ่คุณธรรม  นำประชาธิปไตย 
                            
            

       T
 
       
       O
       

       O    

       
       N


       G


       
       T


       O


       N

 

      
       N


       G


       E


       W       

       S


       C


       H


       O


       O


       L

     

     สำนักงานเขตพื้นฐานการศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     ครูไทย

     แหล่งเรียนรู้คอมพิวเตอร์

        ผลงานนักเรียน

              สถิติการเข้าชม     
     hit counters                                 
 

                                                  ประวัิติความเป็นมา

อาคารเรียน

                  โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง ตั้งอยู่เลขที่ 77 หมู่ที่ 11
       ตำบลแม่ตื่น   อำเภออมก๋อย   จังหวัดเชียงใหม่  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่
       เขต 5 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
                  อันเนื่องมาจากกระแสพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่ทรงประสงค์ใหตั้ง
       โรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารเพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน ด้วยเหตุนี้ทาง
       โรงเรียนได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2543 โดยมีนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการ        กระทรวงศึกษาธิการ และ  คุณหญิง ดร. กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา    เลขาธิการคณะกรรมการ
       การประถมศึกษาแห่งชาติในสมัยนั้นได้มาตรวจพื้นที่ที่จะตั้งโรงเรียน  และนายบุญเลิศ อำไพม้า
       กุล ผู้ใหญ่บ้านบ้านทุ่งต้นงิ้ว ได้บริจาคที่ดินจำนวน 100 ไร่เพื่อใ้ช้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียน
       โดยได้รับงบประมาณก่อสร้างจากสำนักงานการประถมศึกษาอำเภออมก๋อย
                 โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วได้เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2543
       โดยมีนายเอนก สิริมิ่งขวัญ อาจารย์ 2 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่ง
       ครูใหญ่ พร้อมกับครูอัตราจ้างอีก 5 คน มีนักเรียนทั้งสิ้น 360 คน เป็นนักเรียนพักนอนประจำ
       80 คน
                 ภูมิประเทศตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเชียงใหม่    อยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองประมาณ
       307 กิโลเมตร ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ประมาณ 213 กิโลเมตร
       อาณาเขตทางทิศใต้ติดกับอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอท่าสองยาง
       จังหวัดตาก โรงเรียนอยู่ในเขตอำเภออมก๋อย บ้านพักครูอยู่ในเขตอำเภอแม่ระมาด โดยมีลำห้วย
       เสือกั้นกลาง
                 นักเรียนในเขตบริการมีทั้งที่อยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดตาก ซึ่งทั้งหมดเป็น
       นักเรียนชาวปกาเกอะญอ (กะเหรี่ยงสะกอว์)
                 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2544 นายภูษิต จันทะมัย มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ที่โรงเรียนนี้
       จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2544 ระหว่างที่ดำรงตำแหน่งนั้นได้มีการก่อสร้างอาคารพักนอนแบบบ้าน
       เล็กในป่าใหญ่ 3 หลัง ห้องส้วมแบบ สปช.601/26 ขนาด 4 ที่นั่งอีก 1 หลัง
                 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 ได้มีการเปิดห้องเรียนสาขาโรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว สาขา
       หม่าโอโจ ในระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   โดยมีมูลนิธิชาวเขาแบบผสมผสานให้การ
       สนับสนุนในการจ้างครูผู้สอน โดยมีนักเรียน164 คน
                  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงชั้นประถม
       ศึกษาปีที่ 6 (รวมห้องเรียนสาขา) มีนักเรียนทั้งสิ้น 267 คน ชาย 144 คน หญิง 123 คน มีข้า
       ราชการครู 6 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูจ้างสอนจากมูลนิธฯ 3 คน มีนายสุรเชษฐ์ ชัยชาญ มา
       ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2550 จนถึงปัจจุบัน


                

  
               
         

 

                      
               


                                    
  
        
               
                
              

              
  

          

 

 

 

                                                

 

 


 

                                      
                                                                                              
                  โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว เลขที่ 77 หมูที่ 11  ตำบลแม่ตื่น  อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
                             รหัสไปรษณีย์ 50310   โทรศัพท์ 053-317 424, 317 500   

                                        E-mail: toongtonngew@hotmail.com                                                    
                                                          

 


 
 
                    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 เวบเพื่อครูไทย แหล่งเรียนรู้คอมพิวเตอร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน