Make your own free website on Tripod.com
banner01banner02banner03banner04  

ขาว
 
 
คำขวัญของโรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว  :  วิชาการเด่น  เน้นเอกลักษณ์ไทย   ใฝ่คุณธรรม  นำประชาธิปไตย 
                            
            

       T
 
       
       O
       

       O    

       
       N


       G


       
       T


       O


       N

 

      
       N


       G


       E


       W       

       S


       C


       H


       O


       O


       L

     

     สำนักงานเขตพื้นฐานการศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     ครูไทย

     แหล่งเรียนรู้คอมพิวเตอร์

        ผลงานนักเรียน

              สถิติการเข้าชม     
     hit counters                                 
 

ติดต่อเรา          

               
        
               
 

                   
                 
  
        
                 
                
              

              
           

          

 

 

                                                

 

 


 

                                      
                                                                                              
                  โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว เลขที่ 77 หมูที่ 11  ตำบลแม่ตื่น  อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
                             รหัสไปรษณีย์ 50310   โทรศัพท์ 053-317 424, 317 500   

                                        E-mail: toongtonngew@hotmail.com                                                    
                                                          

 


 
 
                    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 เวบเพื่อครูไทย แหล่งเรียนรู้คอมพิวเตอร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน